REGLEMENT EN VOORSCHRIFTEN VOOR DE VERKIEZING PRINS OF PRINSES VAN DE STAD LEUVEN 2019

STADSCARNAVAL “ORDE VAN DE PIETERMANNEN”
LEUVEN
REGLEMENT EN VOORSCHRIFTEN VOOR DE VERKIEZING
PRINS OF PRINSES VAN DE STAD LEUVEN 2019
ART 1: DE VERKIEZING WORDT INGERICHT DOOR STADSCARNAVAL “ORDE VAN DE
PIETERMANNEN” STADSCARNAVAL
ART 2: HET IS EEN DEMOCRATISCHE EN NEUTRALE VERKIEZING ZONDER INMENGING VAN
ENIGE RELIGIEUZE OF POLITIEKE OVERTUIGING.
ART 3: OM HET NEUTRALE KARAKTER TE BEWAREN STELT HET INRICHTEND COMITÉ EEN
NEUTRALE JURY SAMEN BESTAANDE UIT MINIMUM VIJF ( 5) EN MAXIMUM ELF (11)
LEDEN BIJGESTAAN DOOR 1(ÉÉN) SECRETARIS, LID VAN HET ORGANISEREND COMITÉ.

ART 4: VAN ELKE KANDIDAAT KAN ER (1) ÉÉN VERTEGENWOORDIGER(STER) ZONDER
STEMRECHT ZETELEN ALS BIJZITTER IN DE JURY.
ZIJN OF HAAR TAAK IS ER OP TOEZIEN DAT HET WERK VAN DE JURY VERLOOPT ZOALS
VOORGESCHREVEN IN ONDERHAVIG REGLEMENT.
AAN HET EINDE VAN ALLE OPTREDENS ZULLEN BIJ IEDER JURYLID DE INGEVULDE
FORMULIEREN DOOR DE VOORZITTER VAN DE JURY VERZAMELD WORDEN.
DE VERTEGENWOORDIGERS ZULLEN ZICH DAN SAMEN MET DE VOORZITTER VAN DE
JURY EN DE SECRETARIS AFZONDEREN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE UITGEBRACHTE
PUNTEN EN HET OPSTELLEN VAN DE UITSLAG.
DEZE UITSLAG WAT HIJ OOK MOGE ZIJN, BLIJFT VOOR IEDEREEN GEHEIM TOT OP HET
OGENBLIK VAN DE PROCLAMATIE.

ART 5 : HET INRICHTEND COMITÉ STELT ZELF DE VOORZITTER VAN DE JURY AAN.
ART 6: DE SECRETARIS ZIJN TAAK BESTAAT ER IN OM DE STEMBRIEVEN VOOR DE
KANDIDATEN UIT TE DELEN AAN DE JURYLEDEN, ZE NA ELK OPTREDEN VAN EEN
KANDIDAAT TE VERZAMELEN EN ZE PER KANDIDAAT IN EEN VERZEGELDE OF DOOR
ELK JURYLID GEDAGTEKENDE OMSLAG TE BEWAREN TOT ALLE KANDIDATEN ZIJN
OPGETREDEN .
ZE SAMEN MET DE VOORZITTER EN DE BIJZITTERS, VERTEGENWOORDIGERS VAN DE
KANDIDATEN, TE OPENEN, DE DOOR DE JURY UITGEBRACHTE PUNTEN OP TE
TELLEN EN DE UITSLAG OP TE STELLEN.
DE UITSLAG ZAL PAS OP HET OGENBLIK VAN DE PROCLAMATIE AAN DE VOORZITTER
OP HET PODIUM MEDEGEDEELD WORDEN.
ART 7 : DE JURYLEDEN MOGEN GEEN DEEL UITMAKEN OF LID ZIJN VAN DE VERENIGING VAN
DE DEELNEMER.
ART 8: DE JURYLEDEN MOGEN GEEN DEEL UIT MAKEN OF LID ZIJN VAN DE VERENIGING
VAN DE DEELNEMER.
ART 9: DE KANDIDAAT VOOR PRINS VAN LEUVEN MOET:
A) 18 JAAR OUD ZIJN (DATUM VAN DE VERKIEZING)
B) HIJ MOET BELG ZIJN
C) HIJ MOET GEDOMICILIEERD ZIJN IN GROOT-LEUVEN, LID ZIJN VAN DE
ORDE VAN PIETERMANNEN OF LID ZIJN VAN EEN JAARTAL.
D) INDIEN LID VAN EEN JAARTAL MOET HIJ DOOR DIT LAATSTE WORDEN
VOORGEDRAGEN.
E) HIJ MAG DE TITEL VAN PRINS VAN LEUVEN NOG NIET GEDRAGEN HEBBEN.
ART 10 : DE KANDIDAAT MOET EEN ACT BRENGEN BESTAANDE UIT TWEE DELEN:
1) EEN SHOWGEDEELTE
DE TIJD HIERVOOR BEDRAAGT MAX 20 MIN SPEECH INBEGREPEN
2) EEN VOORDRACHT (SPEECH) VAN MAXIMUM 4 MINUTEN.
ART 11: DE VERDELING VAN DE TOE TE KENNEN PUNTEN IS DE VOLGENDE:
A. KLEDING EN BIJHORIGHEDEN : MAX 15 PUNTEN
B. SHOWGEDEELTE : MAX 30 PUNTEN
C. TOESPRAAK OF SPEECH: MAX 40 PUNTEN
D. WIJZE VAN OP EN AFTREDEN: MAX 15 PUNTEN
E. MEESTE VERKOOP VAN STEUNKAARTEN BIJ MEERDERE KANDIDATEN
MAX 10 PUNTEN
ART 12: BIJ DE OPTELLING VAN DE PUNTEN VALLEN HET HOOGSTE EN LAAGSTE CIJFER
ÉÉNMALIG WEG.
ART 13: DE KANDIDAAT MOET MINSTENS 60% VAN DE STEMMEN BEHALEN OM ALS PRINS TE
WORDEN AANGESTELD.
ART 14: BIJ GELIJKHEID VAN PUNTEN ZULLEN DE BEHAALDE PUNTEN, BEPALEND ZIJN IN
VOLGORDE VAN:
A. DE TOESPRAAK (REDEVOERING)
B. HET SHOWGEDEELTE
C. WIJZE VAN INTREDEN EN AFTREDEN
D. KLEDING EN BIJHORIGHEDEN
ART 15: ELKE KANDIDAAT IS VERPLICHT :
1. 100 STEUNKAARTEN VOOR DE VERKIEZINGSAVOND AF TE
NEMEN.
VANAF DE VERKOOP VAN DE 101STE KAART ONTVANGT DE KANDIDAAT VAN
DE INRICHTERS EEN VERGOEDING VAN € 0,60 PER KAART.
2. TIJDENS DE PAUZE VAN DE VERKIEZINGSAVOND IS HIJ OF EEN DOOR HEM
AANGESTELD IEMAND VERPLICHT TOMBOLA LOTEN TE VERKOPEN.
3. OM 20 U IN DE ZAAL AANWEZIG ZIJN.
4. AANWEZIG ZIJN OP DE VOORSTELLING VAN DE KANDIDATEN TIJDENS DE
OPENING VAN HET LEUVENS CARNAVAL SEIZOEN TELKENS OP
11 NOVEMBER OM 11U11’
ART 16: ALS PRINS VAN LEUVEN IS HIJ VERPLICHT AANWEZIG TE ZIJN :
1. OP HET LEUVENS KINDERCARNAVAL
2. OM 9U30’, IN VOORMIDDAG VAN DE STOET IN LEUVEN, VOOR DE
ONTVANGST OP HET STADHUIS VAN LEUVEN
3. IN LEUVEN, OP 11 NOVEMBER OM 11U11’TIJDENS DE VOORSTELLING VAN
DE KANDIDATEN.
4. DEZE LIJST IS NIET LIMITATIEF EN KAN DOOR DE INRICHTERS WORDEN
UITGEBREID.
INDIEN AAN DEZE VERPLICHTINGEN NIET VOLDAAN WORDT ZULLEN DE
INRICHTERS DE VOORZIENE VERGOEDING VAN € 40 NIET UITBETALEN.
ART 17 : ALS PRINS VAN LEUVEN IS HIJ VERPLICHT ÉÉN JAAR LID TE BLIJVEN VAN DE
ORDE VAN DE PIETERMANEN EN DEEL TE NEMEN AAN HUN UITSTAPPEN VAN HET
SEIZOEN 2018-2019
ART 18: DE TOT PRINS VERKOZEN KANDIDAAT ONTVANGT VAN DE INRICHTERS GRATIS
1. ZIJN PRINSENSTEEK
2. 3 PLUIMEN
3. PRINSENKAP ZONDER NAAM
4. 150 PERSOONLIJKE MEDAILLES (VOLGENS EEN DOOR DE
ORDE VAN DE PIETERMANNEN BEPAALD BUDGET)
ART 19: DE AMBTSKETTING EN DE PRINSENSEPTER BLIJVEN EIGENDOM VAN DE
ORDE VAN DE PIETERMANNEN. HIERVOOR BETAALD HIJ EEN WAARBORG VAN € 50
ART 20: DE KANDIDATUUR MOET TEN LAATSTE OP 2 NOVEMBER 2018, DOOR MIDDEL VAN
BIJGEVOEGD FORMULIER, HET ZIJ PER POST, FAX OF E.MAIL, BINNEN ZIJN.
HIJ ZAL VÓÓR 8 NOVEMBER 2018 TELEFONISCH OF PER E-MAIL DOOR DE
INRICHTERS VERWITTIGD WORDEN DAT ZIJN KANDIDATUUR AL DAN NIET WORDT
WEERHOUDEN.
VANAF 11 NOVEMBER MAG HIJ VRIJBLIVEND DE SJERP ALS KADIDAAT PRINS VAN
LEUVEN DRAGEN.
ART 21: HET INRICHTEND COMITÉ BESLIST OVER AL DE GEVALLEN WAARIN DIT
REGLEMENT NIET VOORZIET.